Kompetencje dla Branży Turystycznej

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie dla branży turystycznej realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2023 r.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe dla branży żywności wysokiej jakości realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021r.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) oraz pracownicy MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) z całej Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia udzielanego przedsiębiorcom z sektora turystyki jest podniesienie do końca 03/2023, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki przez 415 osób (228 kobiet, 187 mężczyzn) spośród 460 objętych wsparciem pracowników z ok. 230 MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) posiadających siedzibę na terenie Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia antycovidowego udzielanego przedsiębiorcom z sektora żywności wysokiej jakości jest podniesienie do końca 09/2021, zgodnie z potrzebami MŚP i dużych przedsiębiorstw, kompetencji w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez 499 osób (272 kobiet, 227 mężczyzn) spośród 499 objętych wsparciem pracowników z ok. 180 MŚP i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) posiadających siedzibę na terenie Polski.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring (sektor turystyki: II.2020 r.– XI.2022 r., sektor żywności wysokiej jakości: X.2020 r. – III.2021 r.)
2. Działania merytoryczne w BUR – szkolenia z zakresu rekomendowanego przez radę ds. kompetencji w sektorze turystyki (III.2020 r. – III.2023 r.) oraz szkolenia w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez radę ds. kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości (X.2020 r. – IX.2021 r.)

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP i dużych przedsiębiorstw. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia)

Całkowita wartość projektu: 9 310 674.93 PLN
Kwota dofinansowania: 7 720 274.93 PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I → Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
II → Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV → Wybór usług rozwojowych w BUR
V → Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną.
W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego