Instytut ADN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Kompetencje dla turystyki > Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw w projekcie

Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw w projekcie

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymanym przez Operatora pismem od Instytucji Pośredniczącej tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dotyczącym wprowadzenia zmian w ścieżce weryfikacji przedsiębiorstw do udziału w projekcie, informujemy, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie Operator na każdym etapie udziału w projekcie będzie wymagał dodatkowych dokumentów od przedsiębiorstw aplikujących do projektu.

I. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ DODATKOWO NA ETAPIE WERYFIKACJI KWALIFIKOWALNOŚCI:

1. Dokumenty finansowe:
a. Przedsiębiorstwa mające obowiązek składania sprawozdań finansowych składają sprawozdanie finansowe za rok 2021, w tym rachunek zysków i strat, bilans oraz informację dodatkową (za lata 2019 i 2020 co do zasady Operator pobiera dokumenty
z rejestru eKRS).
b. Przedsiębiorstwa niemające obowiązku składania sprawozdań finansowych: Zestawienie księgi przychodów i rozchodów/ewidencja przychodów i rozchodów (podmioty rozliczające się ryczałtowo) /decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego lub potwierdzenie przelewu podatkowego (podmioty rozliczające się na podstawie karty podatkowej)
za okres ostatnich 3 zamkniętych lat obrotowych (a w przypadku firm działających krócej, za okres ostatnich zamkniętych lat obrotowych). Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/y upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym; w przypadku kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem z aktualną datą, podpisem i pieczęcią przedsiębiorstwa;

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownikówZałącznik nr 16 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

3. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie każdego zgłoszonego uczestnika projektu wygenerowany z ZUS PUE lub ePłatnik tj. jeden z poniższych dokumentów:
• ZUS RCA-Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (prosimy, by druk uwzględniał tylko osoby oddelegowane do udziału w projekcie, a nie wszystkie zatrudnione w przedsiębiorstwie ze względu na zakres danych podlegających przetwarzaniu)
• „Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej” (e-płatnik -> kreator)
za każdy miesiąc w okresie od momentu zgłoszenia danej osoby do Projektu. Na etapie rozliczenia usług konieczne będzie przedstawienie dokumentów ZUS RCA/informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej do momentu rozliczenia usługi przez Przedsiębiorcę (zapłaty za usługę).

Zgodnie z Art. 6 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. „W przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby personelu, określa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieją, skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym ujęte jest dane przedsiębiorstwo”.

W związku z powyższym w przypadku przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych należy załączyć również dokumenty finansowe tychże.

II. PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU po wydaniu decyzji pozytywnej o udzieleniu wsparcia Operator wezwie do złożenia następujących dokumentów:
1. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane przez Urząd Skarbowy

Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego są ważne 1 miesiąc od dnia wystawienia (wystawione nie wcześniej niż na dzień zgłoszenia do projektu) i mogą zostać złożone w oryginale, wygenerowane z systemu elektronicznego lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym. Dokumenty podpisane podpisem elektronicznym muszą zostać przesłane do Operatora w wersji elektronicznej (nie w formie skanu). W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zaświadczenie należy przedłożyć osobno dla spółki jako podatnika lub płatnika i osobno dla wspólników.
Informujemy, że wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie:

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS | Biznes.gov.pl – Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach | Biznes.gov.pl – Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jednocześnie informujemy, iż Operator zawnioskował do PARP o przedłużenie projektu do końca roku 2022. Prosimy śledzić stronę internetową projektu.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem projektu.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego