Spotkanie informacyjne 10 sierpnia 2022 – Makroregion 3

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

10 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 3

dotyczące projektu

„System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.


Link do spotkania 10.08.2022 godz. 11.00

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania>>

 Dla kogo?
Mikro, mały, średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę główną na terytorium RP, wykonujący aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru; pozostający w okresowych trudnościach, który doświadczył:

• Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży;
• Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcyprzed dniem zgłoszenia do Projektu;
• Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie. 

Co otrzymasz?
• diagnoza kondycji przedsiębiorstwa
• szkolenia
• doradztwo
• mentoring
Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
tel. 22 162 79 60, 503 455 204
swo3@akademiamddp.pl

DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego