Sektor żywności

REJESTRACJA PARP REJESTRACJA SYSTEM WNIOSKÓW

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Narzędzie pomocnicze przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych

ETAP I – Regulamin + załączniki

Regulamin projektu Żywność wysokiej jakości wsparcie COVID – wersja nr 2 – obowiązuje od dnia 30.12.2020 r.

•  Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu

•  Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

•  Załącznik nr 2a – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów innego niż MŚP

•  Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika

•  Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

•  Załącznik nr 5 – Wniosek o refundację usługi rozwojowej

•  Załącznik nr 5.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

•  Załącznik nr 5.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

•  Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

•  Załącznik nr 7 – Karta wykonania usługi poza BUR

•  Załącznik nr 8 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze Żywność wysokiej jakości 

•  Załącznik nr 10a – Ankieta dla trenera oceniająca usługę rozwojową

•  Załącznik nr 10b – Ankieta dla uczestnika oceniająca usługę rozwojową

•  Załącznik nr 11 – Oświadczenie pracownika dot. udziału w usługach rozwojowych u pozostałych Operatorów

•  Załącznik nr 12 – Formularz wykonania usługi doradczej

•  Załącznik nr 13 – Oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej

Załącznik nr 14 -Instrukcja Elektroniczny System

•  Załącznik nr 15 – Maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej dla pracownika

ETAP II – Umowa + załączniki

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych

Załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz planowanych usług rozwojowych

•  Załącznik nr 2 do Umowy – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym

Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór umowy na przeprowadzenie usługi rozwojowej

Załącznik nr 4 do Umowy – Wniosek o zaliczkę usługi rozwojowej – wersja nr 2 – obowiązuje od 10.03.2021 r.

Załącznik nr 5 do Umowy – Wniosek o refundację usługi rozwojowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego