Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie w sposób ciągły od II.2020 do V.2022 r. lub do momentu zrekrutowania założonej liczby osób/ wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w 21-dniowych rundach.

Etapy naboru:

1. Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz#formularz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże DANE MŚP Z FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (WNIOSKU) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU

2. Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@kompetencjedlaturystyki.pl lub osobiście do Biura Projektu lub pocztą/kurierem.

Kryteria formalne:
wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z art. 2 zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 baza BECK oraz na podstawie oświadczenia,
sektor działalności MŚP: turystyka (PKD N.79 oraz I) weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG.

Razem z dokumentacją zgłoszeniową MŚP przedłożą dokumentację niezbędną do zawarcia umowy wsparcia dotyczącą:
a) udzielenie pomocy de minimis/publicznej (m.in. formularz ubiegania się o pomoc de minimis, oświadczenie o nieotrzymaniu/wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym i poprzedzających 2 latach [dodatkowo weryfikacja w SHRIMP/SUDOP] + kopie zaświadczeń [jeśli dotyczy])
b) ustalenia statusu podatnika VAT (oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT)
c) weryfikacja Kryteriów Premiujących

Kryteria premiujące:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby 50+.

Po zakończeniu danej rundy naboru Operator przekazuje informację o poprawności złożonej dokumentacji zgłoszeniowej lub wzywają do jej uzupełnienia. W przypadku braków w dokumentacji istnieje możliwość zgłoszenia w kolejnej rundzie, pod warunkiem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

Po zakończeniu danej rundy zostanie przygotowana lista rankingowa MŚP przyjętych do projektu w danej rundzie.

3. Podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe
Umowa wsparcia z MŚP zawarta zostanie przez Operatora w terminie po złożeniu przez MŚP poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów.

4. Wybranie przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), usługi która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.
Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 2/2019 rady ds. kompetencji w sektorze turystyki.

• https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/ZACZNIK_15.2D_REKOMENDACJA-RADY-TURYSTYKI-9obowizujcy-od-15.05.2019r._190515.PDF

Zgodnie z rekomendacjami nr 2/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:
• Instruktor praktycznej nauki zawodu,
• Animator czasu wolnego,
• Pilot wycieczek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego