Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie w sposób ciągły od II.2020 do XI.2022 r. lub do momentu zrekrutowania założonej liczby osób/ wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w 21-dniowych rundach.

Etapy naboru:

1. Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz#formularz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże DANE MŚP Z FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (WNIOSKU) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU

2. Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@kompetencjedlaturystyki.pl lub osobiście do Biura Projektu lub pocztą/kurierem.

Kryteria formalne:
wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z art. 2 zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 baza BECK oraz na podstawie oświadczenia,
sektor działalności MŚP: turystyka (PKD N.79 oraz I) weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG.

Razem z dokumentacją zgłoszeniową MŚP przedłożą dokumentację niezbędną do zawarcia umowy wsparcia dotyczącą:
a) udzielenie pomocy de minimis/publicznej (m.in. formularz ubiegania się o pomoc de minimis, oświadczenie o nieotrzymaniu/wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym i poprzedzających 2 latach [dodatkowo weryfikacja w SHRIMP/SUDOP] + kopie zaświadczeń [jeśli dotyczy])
b) ustalenia statusu podatnika VAT (oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT)
c) weryfikacja Kryteriów Premiujących

Kryteria premiujące:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby 50+.

Po zakończeniu danej rundy naboru Operator przekazuje informację o poprawności złożonej dokumentacji zgłoszeniowej lub wzywają do jej uzupełnienia. W przypadku braków w dokumentacji istnieje możliwość zgłoszenia w kolejnej rundzie, pod warunkiem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

Po zakończeniu danej rundy zostanie przygotowana lista rankingowa MŚP przyjętych do projektu w danej rundzie.

3. Podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe
Umowa wsparcia z MŚP zawarta zostanie przez Operatora w terminie po złożeniu przez MŚP poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów.

4. Wybranie przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), usługi która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.
Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 2/2019 rady ds. kompetencji w sektorze turystyki.
http://kompetencjedlaturystyki.pl/wp-content/uploads/2022/09/zalacznik-nr-8-do-regulaminu-rekomendacja-rady-ds.kompetencji-w-sektorze-turystyk.pdf

Zgodnie z rekomendacjami nr 2/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:
• Instruktor praktycznej nauki zawodu.
• Animator czasu wolnego.
• Pilot wycieczek.
• Bezpieczeństwo w hotelu w dobie pandemii.
• Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z pandemią COVID-19, przekazywanie trudnych informacji.
• Nowe technologie w turystyce.
• Zarządzanie zmianą
• Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie zróżnicowaniem międzypokoleniowym.

Rada Sektorowa ds. Kompetencji w Sektorze Turystyki 1.12.2021 r. wyraziła zgodę na poszerzenie grupy docelowej z obszaru tematycznego „Nowe technologie w turystyce”.
Oprócz grupy:
„kadra zarządzającą zakładami hotelarskimi a także organizacjami zajmującymi się sprzedażą usług turystycznych” wskazanej w Rekomendacji nr 2/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze Turystyki oraz
„pracownicy recepcji, którzy zajmują się sprzedażą usług” wskazani w załączniku do protokołu z IV posiedzenia komitetu branżowego
• do udziału we wsparciu kwalifikują się również „pracownicy zajmujący stanowiska związane ze sprzedażą, marketingiem tj. np. specjaliści ds. sprzedaży, specjaliści ds. marketingu i inne osoby, dla których kontakt z nowymi technologiami i systemami stanowi codzienny zakres obowiązków. Nie dotyczy szefów kuchni”.
Nie ma możliwości szkolenia z tego obszaru tematycznego pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach typu kelner.

HARMONOGRAM NABORÓW ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

NUMER RUNDY NABORU

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAMKNIĘCIA RUNDY NABORU

I

od 13.03.2020 r. od godz. 08:00 do 24.04.2020 r. do godz. 16:00.

II

od 4.05.2020 r. od godz. 08:00 do 26.06.2020 r. do godz. 16:00.

III

od 30.06.2020 r. od godz. 08:00 do 23.08.2020 r. do godz. 16:00.

IV

od 01.09.2020 r. od godz. 08:00 do 21.10.2020 r. do godz. 16:00.

V

od 23.10.2020 r. od godz. 08:00 do 12.12.2020 r.do godz. 16:00.

VI

od 14.12.2020 r. od godz. 08:00 do 13.02.2021 r. do godz. 16.00.

VII

od 23.02.2021 r. od godz. 08:00 do 15.04.2021 r.. do godz. 16:00

VIII

od 16.04.2021 r. od godz. 08:00  do 19.05.2021 r. do godz. 16.00.

IX

od 27.05.2021 r. od godz. 08:00 do 16.06.2021 r. do godz. 16:00.

X

od 12.07.2021 r. od godz. 08:00 do 27.08.2021 r. do godz. 16.00.

XI

od 22.11.2021 r. od godz. 08:00 do 12.12.2021 r. do godz. 16:00.

XII

od 30.03.2022 r. od godz. 08:00 do 29.04.2022 r. do godz. 16:00.

XIII

od 10.08.2022 r. od godz. 08:00 do 14.10.2022 r. do godz. 16:00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego