Ogłaszamy X rundę naboru do Projektu

Szanowni Państwo,

MDDP spółka  akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza X rundę naboru zgłoszeń do projektu
pn.: „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami który będzie dostępny w dniu rozpoczęcia naboru na stronie projektu: www.kompetencjedlaturystyki.pl. w zakładce „Do pobrania”.

TERMIN X rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):
od 12.07.2021 r. od godz. 08:00 do 01.08.2021 r. do godz. 16:00.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji): https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz.

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

• Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa(Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora: biuro@kompetencjedlaturystyki.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „E-mail Przedsiębiorstwa”.

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Runda X_Nazwa przedsiębiorstwa”.

• Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych: Załączniki nr 1-7 i 11, (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu: MDDP – ul. Grzybowska 56, wejście C,  00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni” 4 piętro budynku).Z dopiskiem na kopercie „Kompetencje dla branży turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – runda X.

 * Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.
Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora.

 WAŻNE: w przypadku otrzymania decyzji negatywnej w rundach I – VIII przy ponownym aplikowaniu Przedsiębiorca musi się zarejestrować powtórnie przez formularz zamieszczony na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Operator nie będzie honorował dokumentów złożonych na wzorach z pierwszej, z drugiej, z trzeciej, z czwartej, z piątej, z szóstej, z siódmej oraz z ósmej rundy naboru. Złożenie dokumentów na wzorach z rundy I, II,III, IV, V, VI, VII lub VIII zgodnie z § 5 ust. 16 pkt. f Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, skutkować będzie pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia i tym samym brakiem możliwości zakwalifikowania się do udziału w projekcie.

 Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwai dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel.: 517 263 126.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego