Ogłaszamy VI rundę naboru zgłoszeń do projektu

MDDP spółka  akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza VI rundę naboru zgłoszeń do projektu
pn.:„Kompetencje dla Branży Turystycznej”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami który będzie dostępny w dniu rozpoczęcia naboru na stronie projektu: www.kompetencjedlaturystyki.pl. w zakładce „Do pobrania”.

TERMIN VI rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 14.12.2020 r. od godz. 08:00 do 03.01.2021 r. do godz. 16:00.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji): https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz.

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

• Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora: biuro@kompetencjedlaturystyki.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „E-mail Przedsiębiorstwa”.

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Runda VI_Nazwa przedsiębiorstwa”.

• Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych: Załączniki nr 1-7 i 11, (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu: MDDP – Jana Pawła II 25, recepcja, III piętro, 00-854 Warszawa.

Z dopiskiem na kopercie „Kompetencje dla branży turystycznej” – runda VI.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.
Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora.

UWAGA: Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, Operator dopuszcza następujące odstępstwa od tej zasady

1. Przesłanie skanu pozostałych dokumentów rekrutacyjnych – załączniki 2-7 i 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania skanu Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

SKAN DOKUMENTÓW NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES: biuro@kompetencjedlaturystyki.pl

2. Oryginał dokumentów, prosimy przesłać do Operatora pocztą bądź kurierem w terminie 10 dni roboczych od dnia wysłania skanu Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 1).

WAŻNE: w przypadku otrzymania decyzji negatywnej w VI rundzie przy ponownym aplikowaniu Przedsiębiorca musi się zarejestrować powtórnie przez formularz zamieszczony na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa
i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Kolejna runda naboru planowana jest w pierwszej połowie stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem, że rekrutacja może być wstrzymana m.in. w przypadku wyczerpania alokacji na usługi rozwojowe na dany rok kalendarzowy.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel.: 501 815 636.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego