Ogłaszamy 13 rundę naboru do Projektu

Szanowni Państwo,

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ogłasza 13 rundę naboru zgłoszeń
do projektu
pn.: „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami, który będzie dostępny na stronie projektu: www.kompetencjedlaturystyki.pl w zakładce „Do pobrania”.

TERMIN 13 rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):
od 10.08.2022 r. od godz. 08:00 do 30.08.2022 r. do godz. 16:00.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne z Regulaminem rekrutacji włącznie zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu www.kompetencjedlaturystyki.pl w przeddzień otwarcia naboru tj. 9.08.2022 r. Operator nie będzie honorował dokumentów złożonych na wzorach z rund 1-12. 

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji): https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz.

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

  • Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa(Załącznik nr 1
    do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora: biuro@kompetencjedlaturystyki.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „E-mail Przedsiębiorstwa”.

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Runda 13_Nazwa przedsiębiorstwa”.

Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych: Załączniki nr 2-7 i 11, 16 oraz dokumenty finansowe Przedsiębiorstwa (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu:

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Grzybowska 56, wejście C,  00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni” 4 piętro budynku).
Z dopiskiem na kopercie „Kompetencje dla branży turystycznej” – runda 13.

 * Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.
Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do biura Operatora.

WAŻNE: w przypadku otrzymania decyzji negatywnej w rundach 1-12 przy ponownym aplikowaniu Przedsiębiorca musi się zarejestrować powtórnie przez formularz zamieszczony
na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Operator nie będzie honorował dokumentów złożonych na wzorach z rund 1-12. Złożenie dokumentów na wzorach z rundy 1-12 zgodnie z § 5 ust. 16 pkt. f Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, skutkować będzie pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia i tym samym brakiem możliwości zakwalifikowania się do udziału w projekcie.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przypominamy, że zakres usług rozwojowych współfinansowanych i możliwych do realizacji w ramach projektu określają Rekomendacje Rady ds. Kompetencji w sektorze Turystyki:

Dla poszczególnych obszarów tematycznych określają one kwalifikowalną grupę docelową np.:

„Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z pandemią, przekazywanie trudnych informacji”: „Kadra zajmująca się obsługą klienta w Hotelu i Gastronomii”

„Bezpieczeństwo w hotelu w dobie pandemii”: „Kadra zarządzająca w hotelu oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w hotelu; kierownicy służby pięter; kierownicy zmiany służby pięter tzw. supervisior”.

„Nowe technologie w turystyce”: „Kadra zarządzająca zakładami hotelarskimi a także organizacjami zajmującymi się sprzedażą usług turystycznych”. Jednocześnie informujemy, że Rada Sektorowa
ds. Kompetencji w sektorze Turystyki wyraziła zgodę na poszerzenie grupy docelowej usług związanych z obszarem „Nowe technologie w turystyce” o pracowników recepcji, zajmujących się sprzedażą usług.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel.: 517 263 126.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego