MDDP Akademia Biznesu > O projekcie

O projekcie

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2022.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie do końca 06/2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki przez 415 osób (228 kobiet, 187 mężczyzn) spośród 460 objętych wsparciem pracowników z ok. 230 MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) posiadających siedzibę na terenie Polski.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring (II.2020 – V.2022 r.)
2. Działania merytoryczne w BUR – szkolenia z zakresu rekomendowanego przez radę ds. kompetencji w sektorze turystyki (III.2020 – VI.2022 r.)

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia)

Całkowita wartość projektu: 4 512 370.00PLN
Kwota dofinansowania: 3 776 370.00PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I → Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
II → Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV → Wybór usług rozwojowych w BUR
V → Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną.
W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego